Webshop

Download algemene voorwaarden

1. Wat verstaan we onder partijen en voorwaarden?
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
'Annik De Mey': De Mey Annik nv, gevestigd te Kioskplaats 81 - 83, B-2660 Hoboken (BE), ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0414.380.337.
'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Annik De Mey in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
'Producten': het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden of inkoopvoorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing. Annik De Mey behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Door het gebruik van de website of ander elektronisch portaal van Annik De Mey en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. Annik De Mey kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de Koper. Annik De Mey is bereikbaar via 'www.annikdemey.be'.

2. Hoe komt de overeenkomst tot stand?
Annik De Mey besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto's ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat, en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto's, zoals weergegeven op de website. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Annik De Mey en haar Koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Annik De Mey gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

3. Hoe worden de prijzen uitgedrukt?
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (en desgevallend in andere internationale munteenheden zoals de GBP en USD) en zijn inclusief BTW en andere taksen. In het geval een rechtspersoon als Koper fungeert kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De Koper is de prijs verschuldigd die Annik De Mey in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Annik De Mey worden gecorrigeerd. Leveringskosten worden duidelijk aan de Koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

4. Hoe verloopt de betaling?
De op de site aangegeven verkoopsprijzen zijn inclusief alle belastingen (tenzij Koper optreedt als rechtspersoon, B2B), maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de Koper en worden weergegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Bij online bestellingen kunnen via de gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen worden betaald. Het is mogelijk dat voor een afbetalingsplan wordt gekozen. In dat laatste geval gelden de specifieke voorwaarden, bepaald door de relevante financiële instelling, en ten laatste kenbaar gemaakt bij aankoop. Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen. Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor een financieel betalingsmiddel dat dergelijke onmiddellijke betaling niet kan tewerkstellingen, bepaalt Annik De Mey een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen. Indien de klant de factuur niet voldoet binnen deze vooropgestelde termijn beginnen de wettelijke intresten te lopen en zijn zij verschuldigd zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling. Wanneer Annik De Mey na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur overgedragen worden aan een incassobureau die de procedure verder afhandelt. Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Annik De Mey, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Annik De Mey is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

5. Hoe wordt mijn product geleverd?
Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden. Bestellingen worden zo snel als materieel mogelijk afgeleverd. Annik De Mey biedt u momenteel 1 manier van levering, namelijk via Bpost. Annik De Mey doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. Annik De Mey neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending. Producten die niet meer in stock zijn, kunnen worden besteld. Ingeval van bestelling, dient rekening te worden gehouden met een levertermijn van maximaal 30 dagen na bestelling. Deze maximale leveringstermijn is enkel van toepassing voor verkoop aan consumenten (B2C). Bij verkoop aan rechtspersonen dient men rekening te houden met levertermijnen van enkele maanden. De enkele overschrijding van een (levering)termijn brengt Annik De Mey niet in verzuim. Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn, en als dat niet zo is, Annik De Mey daarvan binnen de zeven (7) werkdagen op de hoogte brengen. Alle meldingen over een levering die niet op tijd aangekomen dienen per e-mail te worden aangegeven via info@annikdemey.be. Teruggestuurde producten worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn(niet op maat gemaakt), te weten in hun verpakking, accessoires en gebruiksaanwijzing inbegrepen.
Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijd geldt slechts, in zoverre toegelaten door de Wet Marktpraktijken, als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de Koper.

6. Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude: wat zijn de risico's?
Om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren, werkt Annik De Mey samen met een erkende betalingspartner en kredietkaartuitgever, zijnde CCV Pay. Betalen kan middels de volgende (krediet)kaarten: Bancontact, Visa, MasterCard en Maestro. Online betalingen kunnen ook gebeuren met iDEAL en via overschrijving. Het online betalen wordt uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens steeds versleuteld worden bij verzending over het internet (SSL). Verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Annik De Mey meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen Annik De Mey worden ingeroepen.

7. Klachtenprocedure van Annik De Mey NV
Wat verstaan wij onder een klacht?
Een klacht is een uiting van ontevredenheid met betrekking tot een geleverd goed of dienst via onze website of onlinewinkel.
Wat is het doel van een klacht?
Het doel van een klachtenprocedure is om de klacht te registreren. De geregistreerde klacht zal zo snel mogelijk behandeld worden.
Hoe dien ik een klacht in?
Klachten over een artikel die u via onze website of onlinewinkel aangekocht hebt, dient u binnen de 2 maanden schriftelijk te melden. Gelieve uw klacht zo uitgebreid mogelijk te beschrijven en ons alle gegevens van uw aankoop te bezorgen (Naam, datum, bestelnummer, het aangekocht product of dienst). De digitale factuur die u ontvangt bij de bestelling van uw goed of dienst bevat al deze informatie. Op eenvoudige aanvraag kan u hiervan een copy bekomen.
Waar dien ik mijn klacht in?
Uw schriftelijke klacht mag u naar info@annikdemey.be mailen of aangetekend naar onze Maatschappelijke Zetel sturen.
Annik De Mey NV
Kioskplaats 81-83
2660 Hoboken
België
Als erkende onderneming in de Europese Unie die goederen en/of diensten via internet verkoopt moeten wij u informeren over het Online Dispute Resolution-platform. Dit ODR-platform is door de Europese Commissie in het leven geroepen met als doel geschillen voortvloeiend uit E-Commerce buiten de rechtbank op te lossen. 

8. Garantie Bepalingen
Alle horloges en juwelen die op deze site verkocht worden vallen onder de toepassing van de wettelijke waarborg van 2 jaar. Lees zorgvuldig het garantieboekje om precies te weten hoe lang de garantieperiode is (2 jaar of langer) en wat door de garantie gedekt wordt. Indien u gebruik wenst te maken van de wettelijke waarborg volstaat het om een betalingsbewijs voor te leggen waaruit de datum van aankoop blijkt. Het originele waarborg certificaat kan hiervoor gebruikt worden; hierop staan de aankoopdatum, model- en/of serienummer vermeld.
De wettelijke waarborg dekt defecten die als fabricagefout beschouwd worden. Ongevallen, beschadigingen, normale slijtage en onjuist gebruik door de consument worden van deze wettelijke waarborg uitgesloten.
Enkele voorbeelden die door het Burgerlijk Wetboek uitgesloten worden zijn:
•    Het slecht of niet functioneren van het horloge ten gevolge van een schok, val of stoot
•    Waterschade bij horloges die niet of slechts spat-waterdicht zijn
•    Waterschade bij horloges waarvan de kroon (het knopje om de tijd te verstellen) ontbreekt of beschadigd is
•    Waterschade bij horloges met een schroefkroon waarvan de kroon open stond bij contact met water
•    Waterschade bij chronograaf horloges waarvan de druktoetsen ontbreken of beschadigd zijn

Wanneer uw horloge een defect vertoont en teruggestuurd dient te worden verzoeken wij u om ons hiervan eerst op de hoogte te stellen via mail (info@annikdemey.be). Beschrijf zo nauwgezet mogelijk wat het horloge doet of juist niet doet. U zal door ons gecontacteerd worden via mail (of desgewenst telefonisch) en verdere instructies ontvangen. Soms kunnen wij u van op afstand verder helpen en dient het horloge niet teruggestuurd worden.
Het artikel 1649quinquies, §2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de consument bij toepassing van de wettelijke waarborg recht heeft op een kosteloos herstel of een kosteloze vervanging van het goed. De kosten van het verzenden van het goed naar Annik De Mey mogen dus niet ten laste van de consument te worden gelegd maar dienen door Annik De Mey te worden gedragen.
Na ontvangst van uw horloge en betaalbewijs zullen wij, volgens de instructies van de fabrikant, geval per geval oordelen of u aanspraak kan maken op de garantie. Wanneer de garantie niet van toepassing is zullen wij u hierover zo snel mogelijk berichten. Wanneer u wel aanspraak maakt op herstelling onder garantie zullen wij het doorsturen naar de fabrikant. De gemiddelde reparatietijd, verzendingen inbegrepen, duurt over het algemeen 3 tot 6 weken.
Indien er aan een bij ons aangekocht juweel toch een defect of gebrek zou zijn, dan zal er bij de fabrikant geïnformeerd worden of dit te wijten is aan een productiefout. U dient hierbij ook steeds het betaalbewijs of garantiebewijs mee te geven. Draagsporen vallen nooit onder waarborg.
Uiteraard mag u uw horloge of uw juweel ook steeds binnen brengen in onze winkel in Hoboken. Klanten die buiten België wonen kunnen ook steeds gebruik maken van de Internationale Garantie. Doorgaans staan de gegevens van de invoerders in het garantieboekje. Uiteraard kunnen wij deze voor u aanvragen of opzoeken op het internet.

 9. Overmacht
In geval van overmacht is Annik De Mey niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Annik De Mey is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

10. Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Annik De Mey. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

11. Verwerking persoonsgegevens
De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement zoals u kan lezen in punt 14 van de Algemene Voorwaarden.

12. Gebruiksvoorwaarden
In deze Disclaimer wordt verstaan onder:
'Annik De Mey': De Mey Annik NV, gevestigd te Kioskplaats 81 - 83, B-2660 Hoboken, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0414.380.337.
'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Annik De Mey in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Producten': het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.
De informatie (teksten, beelden, links) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Annik De Mey levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Annik De Mey behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.
Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Annik De Mey. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.
Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld.
Het Belgisch recht is van toepassing.

13. Het herroepingsrecht (voor webshop)
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient de consument het artikel op te sturen binnen de 14 dagen nadat hij heeft aangegeven dat hij de overeenkomst wenst te herroepen.

Uw artikel retour sturen
Om uw online besteld artikel retour te sturen stuurt u ons een mailtje naar info@annikdemey.be om uw retour te melden, wij bezorgen u dan zo snel mogelijk een verzendlabel zodat u uw pakje gratis(voor België en Nederland) naar ons kan terugsturen.

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u de betaling zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. Wij nemen de kosten voor de retourzending op ons.
Voorwaarden herroepingsrecht
De periode van 14 dagen mag niet overschreden worden.
Art. VI.53.[1 De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 voorziet niet uitoefenen
De levering van, volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; Het artikel is gepersonaliseerd (bv. Gravure, op maat gebracht,…) of op maat ontworpen. Speciaal voor de klant bij de firma besteld.
Kadobons worden niet retour genomen
Speciaal voor de klant bestelde artikelen bij de firma worden niet retour genomen, tenzij anders anders afgesproken via geschreven weg.


Indien de consument een goed gedragen/beschadigd/onvolledig retourneert, zal Annik De Mey de consument evenwel aansprakelijk kunnen stellen voor de waardevermindering die het goed hierdoor ondergaan heeft en een schadevergoeding van de consument kunnen eisen die evenredig is aan deze waardevermindering (artikel VI.51, §2 WER).

14. Privacybeleid Annik De Mey nv
Annik De Mey nv geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Annik De Mey nv. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens
opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
Webwinkelsoftware

CCVshop
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van CCVshop. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. CCVshop heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. CCVshop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. CCVshop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. CCVshop behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

CCV Shop
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van CCV Shop, CCV Shop verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. CCV Shop heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. CCV Shop is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Office365
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

CCV PAY
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van CCV Pay. CCV Pay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. CCV Pay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. CCV Pay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. CCV Pay deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van CCV Pay's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. CCV Pay  bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek
BPost en DPD 
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Bpost of DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost of DPD delen. Bpost of DPD gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Bpost of DPD onderaannemers inschakelt, stelt
Bpost of DPD uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Annik De Mey nv
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Solafisk. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Solafisk  is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Solafisk gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Bol.com, Amazon.nl
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com en/of Amazon.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com en/of Amazon.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Annik De Mey nv op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval
zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Annik De Mey nv. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Annik De Mey nv
Kioskplaats 81-83
2660 Hoboken
België
T +32(0)3 830 21 12
E info@annikdemey.be
Contactpersoon voor privacyzaken: Annik De Mey

 

Nieuwsbrief
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.